Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY E-SHOPU
www.fotoeuro.sk

Článok I.
Predmet úpravy

1. Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky spoločnosti upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho (spoločnosť FOMI s.r.o.)
2. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.fotoeuro.sk je:
FOMI s.r.o.
So sídlom: Jánošovská 8, 038 61  Vrútky
IČO: 44446331
DIČ: 2022697149
IČ DPH: SK2022697149
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Martin,
č. ú: IBAN: SK9875000000004006955762, SWIFT CEKOSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50275/L
E-mail: fotoeuro@fotoeuro.sk, info@fotoeuro.sk
Tel. číslo: 0905 418 704 – Michal Lašut, konateľ
0907 831 932 – Mgr. Ivana Lašutová, konateľ
Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P.O.Box B-89
11 Žilina 1
3. Tieto VOP upravujú:
- proces nákupu tvaru kupujúcim/spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
- podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom E-shopu predávajúceho,
- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce
z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru
prostredníctvom informačného systému E-shop, prevádzkovaného na stráne www.fotoeuro.sk.
4. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky alebo zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.fotoeuro.sk.
5. Všeobecné obchodné podmienky sú platné, ak nedôjde medzi predajcom a kupujúcim k písomnej dohode o zmene. Prípadne vylúčeniu týchto všeobecných obchodných podmienok.
6. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sú voľne dostupné v sídle spoločnosti FOMI s.r.o. a na internetovej adrese www.fotoeuro.sk.

Článok II.
Pojmy

1. Pojmy definované v tomto článku majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku:

Predávajúci: je spoločnosť FOMI, s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a ktorá prostredníctvom IS E-shop predáva tovar podľa svojej aktuálnej ponuky. Za predávajúceho koná jej štatutárny orgán.

Kupujúci/spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.fotoeuro.sk prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu na tovar alebo služby ponúkané cez e-shop. Za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku a doručila ju predávajúcemu.

Oprávnená osoba: je osoba iná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

E-shop: je internetový obchod predávajúceho, umiestnený na internetovej stránke www.fotoeuro.sk, prostredníctvom ktorej predávajúci ponúka možnosť objednať si tovar podľa aktuálnej ponuky za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Tovar: je tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu

Aktuálna ponuka tovaru: je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.fotoeuro.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.fotoeuro.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Za tovar sú považované najmä publikácie a tlačoviny (ako napríklad knihy, oznámenia, fotografie, kalendáre, pohľadnice, hry, magnetky a podobne) uvedené v ponuke predávajúceho.

Objednávka: je úkon kupujúceho/spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu nakúpiť v e-shope

Objednávkový formulár: je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. inej oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného

Dopravné: cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadne manipuláciu s tovarom (napr. vynáška tovaru a pod.)

VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky

Článok III.
Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho cez informačný systém E-shop (ďalej len „IS") prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.fotoeuro.sk.
2. Popis, vlastnosti, dostupnosť na sklade, a cena každého tovaru sú uvedené v e-shope pri každom tovare.
3. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
4. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA" pri vybranom tovare, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík je kupujúcemu k dispozícii na nahliadnutie kedykoľvek počas vytvárania objednávky.
5. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.
6. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné, podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.
7. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby". Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami". Odkliknutie súhlasu vyžaduje, aby kupujúci vyhlásil, že bol:
- riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby,
- riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu. Odkliknutím súhlasu zároveň kupujúci udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby/elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby/elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby" kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a bol predávajúcim informovaný aj o:
- vlastnostiach tovaru,
- celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
9. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v IS E-shop. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii:
- potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
- znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
- Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
10. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 11. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru, za tam uvedenú cenu, za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11. tohto článku VOP.

Článok IV.
Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:
a) bankovým prevodom, alebo
b) priamym vkladom v banke na účet predávajúceho,
c) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru.
2. Akciová cena platí vždy po dobu akcie alebo do vypredania zásob (pokiaľ nie je uvedené inak) len pre uvedený tovar a služby. Je uvedená v objednávke aj v daňovom doklade. Cena uvedená v objednávke sa v budúcnosti nemení, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
3. K objednávkovým cenám tovarov a služieb sú pripočítané prepravné poplatky podľa spôsobu dodania. Spôsob dodania si určuje kupujúci.
4. Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje za dodaný tovar riadne a včas uhradiť kúpnu cenu.
5. Úhradou sa rozumie moment pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
6. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehote do 7 pracovných dní od uhradenia ceny objednávky alebo do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou.
7. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
8. V ponuke môžu byť aj tituly, ktorých dostupnosť je ťažšia alebo neistá a môže sa stať, že takýto tovar nebude predajca vedieť dodať. V takom prípade bude kupujúci informovaný o dostupnosti tovaru, prípadne bude objednávka stornovaná (ak sa nedohodne inak) a finančné prostriedky vrátené.
9. Záväzok predávajúceho je splnený dodaním tovaru na určenú adresu alebo dodaním tovaru tretej osobe určenej v objednávkovom formulári. Prevzatie tovaru je kupujúci (alebo určená osoba) povinná potvrdiť svojim podpisom pri doručení. Spolu s tovarom a kópiou dokladu o prevzatí kupujúci obdrží aj daňový doklad.
10. Záväzok predávajúceho je splnený aj vtedy, ak sa predávajúci tovar snažil doručiť a kupujúci ho neprevzal. V takom prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov súvisiacich s vybavením objednávky a dodaním tovaru.

Článok V.
Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená oprávnená osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
a) viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene - okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov - okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia - okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
2. Kupujúci môže svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatniť na adrese predávajúceho uvedenej v čl. I, bode 2 týchto VOP nasledovne:
a) písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie,
b) e-mailom na adrese info@fotoeuro.sk, alebo fotoeuro@fotoeuro.sk
3. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.
5. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá kupujúci.
6. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.
7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia, a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.
8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a ten vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VII.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať:
- či mu bol ním objednaný tovar dodaný v požadovanom výbere a množstve v súlade s objednávkou,
- či je tovar alebo jeho obal poškodený.
2. V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je kupujúci oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
3. V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
4. Kupujúci môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: fotoeuro@fotoeuro.sk, alebo info@fotoeuro.sk, alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť:
a) svoje identifikačné údaje,
b) údaje predávajúceho,
c) opis tovaru, ktorý kupujúci reklamuje,
d) popis vady tovaru a
e) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním
starostlivosti o tovar,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou,
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne
používa,
d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar
poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním
vrstiev tovaru a pod.,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
i) po uplynutí záručnej doby.
8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
13. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
14. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
18. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

Článok VIII
Osobné údaje a ich ochrana

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu údajov, ktoré vyžaduje registrácia IS E-shop, alebo nákup prostredníctvom e-shopu v rozsahu meno, priezvisko, adresa (príp. adresa doručenia, ak je iná), email, telefonický kontakt, za účelom plnenia zmluvy a úplným a správnym vybavením objednávky, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.
2. Informačný systém E-shop je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 3556.
3. Ak kupujúci pri registrácii odklikne tlačidlo „Súhlasím o obchodnými podmienkami", udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúci udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Ak kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v e-shope, na stránke www.fotoeuro.sk.
4. Kupujúci odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov" potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
a) identifikačných údajoch predávajúceho,
b) účele spracúvania osobných údajov,
c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
d) ďalších informáciách potrebných pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom
chránených záujmov, najmä, že:
- predávajúci osobné údaje kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania
spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania
práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
- predávajúci osobné údaje kupujúceho nebude zverejňovať,
- predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal
jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
5. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Článok IX.
Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci môže svoj spor s predávajúcim v prípade potreby riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi kupujúcim
a predávajúcim. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže kupujúci obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
3. Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na:http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
4. Kupujúci môže spor medzi ním a predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2016

FOMI s.r.o.
© 2016 FOMI s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od FOMI s.r.o. zakázané.

Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

FOMI s.r.o., so sídlom Jánošovská 8, 038 61  Vrútky, IČO: 44 446 331, IČ DPH: SK2022697149, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 50275/L (ďalej len ako „FOMI s.r.o."):

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

..........................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia*

............................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

...........................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

...........................................................................................................................

Dátum ..................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 2

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď Vy alebo Vami určená oprávnená osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
a) viaceré Vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene - okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov - okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia - okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese FOMI s.r.o., so sídlom Jánošovská 8, 038 61  Vrútky, IČO: 44 446 331, E-mail: fotoeuro@fotoeuro.sk, info@fotoeuro.sk, tel. číslo: 0905 418 704 – Michal Lašut, 0907 831 932 – Mgr. Ivana Lašutová. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
V lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia, a ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Platbu Vám vrátime podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Vami pri platbe za tovar.
Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné uhradíme len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je nami ponúkaný, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia ste si zvolili. Platbu nie sme povinní vrátiť skôr, ako nám je doručený tovar alebo ako nám preukážete, že ste zaslali tovar späť.
Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Ako kupujúci máte právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby ste zistili vlastnosti a funkčnosť tovaru.
Ako kupujúci zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie.

 

Prihlásenie